Privacyverklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens
AUTOSERVICE BILZEN
Fascomad bvba
Kapittelstraat 10
3740 BILZEN
info@autoservice-bilzen.be
Tel: (089)65 80 64

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid
Autoservice Bilzen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Autoservice Bilzen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij Autoservice Bilzen verzamelen wij uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Om de door u gevraagde diensten te kunnen uitvoeren, kunnen wij volgende gegevens vragen en verwerken:
• Persoonlijke identiteitsgegevens zoals uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
• Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid zoals identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, rijbewijsnummer, datum afgifte rijbewijs of type rijbewijs
• Andere gegevens over uw voertuig zoals merk, type, nummerplaat, km-stand,…

Deze informatie wordt enkel gebruikt voor de uitvoering van een door u gevraagde dienst.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Rechtsgrond
Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden hebben wij u persoonsgegevens nodig. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang om onze klanten vanuit marketing standpunt te contacteren omtrent acties, nieuwigheden of om andere relevante informatie te delen.

Duur van het bijhouden van de gegevens
Autoservice Bilzen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strik nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar na het laatste contact, wettelijk verplichte informatie wordt 10 jaar bewaard.

Beveiliging
Autoservice Bilzen neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, onrechtmatig gebruik en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Daarnaast hebben enkel medewerkers die werkzaamheden voor u moeten uitvoeren toegang tot uw data in het kader van de uit te voeren werken.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Delen met derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
U heeft recht op:
• informatie
• inzage
• correctie
• bezwaar
• verwijdering
• intrekken van toestemming
• overdraagbaarheid
• beperking van verwerking
van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.
U heeft het recht om kosteloos onjuiste gegevens die betrekking op u hebben, te laten corrigeren, te laten verwijderen of het gebruik ervan te verbieden. U kan uw aanvraag richten tot ons door een mail te sturen naar info@autoservice-bilzen.be. Uw aanvraag zal binnen de 30 dagen behandeld worden.

Het recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie.
Mocht u van mening zijn dat wij onzorgvuldig met uw persoonsgegevens zijn omgesprongen, dan kan u ten alle tijde een klacht indienen bij de privacycommissie. Dit kan via https://www.privacycommissie.be/nl. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privcayverklaring
Autoservice Bilzen kan zijn privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging zal op onze website aangekondigd worden. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.